Friday, August 14, 2015

Thai vs Lao vocabulary: Fruits and Vegetables

Hi guys,
I know I've been gone for a while. I hope everyone is doing well.

Anyway, in this post, I listed some of the words for fruits and vegetables in Thai and Lao that are different. I am leaving out those that are the same. For every Lao word, I've provided a Thai transliteration, not phonetic transcription. So, I basically converted Lao letters to Thai in the parentheses.

I've also posted photos for the fruits and the vegetables that I think many people living in the Western world don't know what they look like.

Fruits
Thai: ผลไม้ (common), ผลหมากรากไม้ (elaborate, which is read "ผน-ละหมาก-ราก-ม้าย")
Lao: ໝາກໄມ້ (หมากไม้)

In Lao, the word mak (ໝາກ/หมาก) is a prefix for fruits. It corresponds to ma (มะ) in Thai. However, ma is not an active prefix in Thai anymore. So, this means that the Thai correspondence is no longer productive. If a new fruit is introduced to Thai society, ma will not be prefixed to the name of the new fruit, whereas if it was in Lao society, mak, being a productive word, will be prefixed to the new fruit.

1. kabocha squash
ໝາກອຶ (หมากอึ)
ฟักทอง
pronunciation:
Lao: mak ue (IPA:/mà(ː)k.ʔɯ́ʔ/)
Thai: fak thong (IPA:/fák.tʰɔ̄ːŋ/)2. jackfruit
ໝາກມີ້ (หมากมี้)
ขนุน
pronunciation:
Lao: mak mi (IPA:/mà(ː)k.mîː/)
Thai: khanun (IPA:/kʰa.nǔn/)3. pineapple
ໝາກນັດ (หมากนัด)
สับปะรด
pronunciation:
Lao: mak nat (IPA:/mà(ː)k.nāt/)
Thai: sapparot (IPA:/sàp.pa.rót/)


4. rose apple
ໝາກກຽງ (หมากเกียง), ໝາກຈຽງ (หมากเจียง)
ชมพู่
pronunciation:
Lao: mak kiang (IPA:/mà(ː)k.kīaŋ/), mak chiang (IPA:/mà(ː)k.tɕīaŋ/)
Thai: chomphu (IPA:/tɕʰōm.pʰûː/)


5. orange
ໝາກກ້ຽງ (หมากเกี้ยง)
ส้ม
pronunciation:
Lao: mak kiang (IPA:/mà(ː)k.kîaŋ/)
Thai: som (IPA:/sôm/)

6. papaya
ໝາກຫຸ່ງ (หมากหุ่ง)
มะละกอ
pronunciation:
Lao: mak hung (IPA:/mà(ː)k.hūŋ/)
Thai: malako (IPA:/má.lá.lɔ̄ː/)


7. guava
ໝາກສີດາ (หมากสีดา)
ฝรั่ง
pronunciation:
Lao: mak si da (IPA:/mà(ː)k.sǐː.dāː/)
Thai: farang (IPA:/fá.ràŋ/)

8. custard apple
ໝາກຂຽບ (หมากเขียบ)
น้อยหน่า
pronunciation:
Lao: mak khiap (IPA:/mà(ː)k.kʰìap/)
Thai: noi na (IPA:/nɔ́ːj.nàː/)

9. grapefruit, pomelo
ໝາກພຸກ (หมากพุก), ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ (หมากเกี้ยงใหญ่)
ส้มโอ
pronunciation:
Lao: mak phuk (IPA:/mà(ː)k.pʰūk/), mak kiang nyai (IPA:/mà(ː)k.kîaŋ.ɲāj/)
Thai: som o (IPA:/sôm.ʔōː/)

10. apple
ໝາກໂປ່ມ (หมากโป่ม), ໝາກປົ່ມ (หมากป่ม)
แอปเปิ้ล
pronunciation:
Lao: mak pom (IPA:/mà(ː)k.pōm/)
Thai: aep poen (IPA:/ʔɛ́p.pɤ̂n/)

11. apricot
ໝາກຄາຍເຂົ້າ (หมากคายเข้า)
แอปริคอท
pronunciation:
Lao: mak khai khao (IPA:/mà(ː)k.kʰáːj.kʰa᷆w/)
Thai: aep pri khot (IPA:/ʔɛ́p.pri.kʰɔ̀t/)

12. cantaloupe
ໝາກແຕງລາຍ (หมากแตงลาย), ໝາກແຕງໃຫຍ່ (หมากแตงใหญ่)
แคนตาลูป
pronunciation:
Lao: mak taeng lai (IPA:/mà(ː)k.tɛ̀ːŋ.láːj/), mak taeng nyai (IPA:/mà(ː)k.tɛ̀ːŋ.ɲāj/)
Thai: khaen ta lup (IPA:/kʰɛ̄ːn.tāː.lúːp/)

13. date
ໝາກຕາວນ້ອຍ (หมากตาวน้อย)
อินทผลัม
pronunciation:
Lao: mak tao noi (IPA:/mà(ː)k.tàːw.nɔ̂j/)
Thai: inthaphalam (IPA:/ʔīn.tʰa.pʰǎː.lām/) *pronunciation doesn't match spelling


14. durian
ໝາກຖົ່ວລຽນ (หมากถั่วเลียน)
ทุเรียน
pronunciation:
Lao: mak thua lian (IPA:/mà(ː)k.tʰūa.lían/)
Thai: thurian (IPA:/tʰú.rīan/)

15. marian plum
ໝາກຜາງ (หมากผาง)
มะปราง
pronunciation:
Lao: mak phang (IPA:/mà(ː)k.pʰǎːŋ/)
Thai: ma prang (IPA:/má.prāːŋ/)16. grape
ໝາກລະເຊັງ (หมากละเซ็ง), ໝາກອາງຸ່ນ (หมากอางุ่น)
องุ่น
pronunciation:
Lao: mak la seng (IPA:/mà(ː)k.la.séŋ/), mak a ngun (IPA:/mà(ː)k.ʔa.ŋūn/)
Thai: a ngun (IPA:/ʔa.ŋùn/)


17. jujube
ໝາກກະທັນ (หมากกะทัน), ໝາກທັນ (หมากทัน)
พุทรา
pronunciation:
Lao: mak kathan (IPA:/mà(ː)k.ka.tʰán/), mak than (IPA:/mà(ː)k.tʰán/)
Thai: phut sa (IPA:/pʰút.sāː/)


18. kaffir lime
ໝາກຂີ້ຫູດ (หมากขี้หูด)
มะกรูด
pronunciation:
Lao: mak khi hut (IPA:/mà(ː)k.kʰi᷆ː.hùːt/)
Thai: ma krut (IPA:/má.krùːt/)19. peach
ໝາກຄາຍ (หมากคาย)
ลูกท้อ
pronunciation:
Lao: mak khai (IPA:/mà(ː)k.kʰáːj/)
Thai: luk tho (IPA:/lûːk.tʰɔ́ː/)

20. persimmon
ໝາກເບັນ (หมากเบ็น)
ลูกพลับ
pronunciation:
Lao: mak ben (IPA:/mà(ː)k.bèn/)
Thai: luk plup (IPA:/lûːk.pʰláp/)

21. santol
ໝາກຕ້ອງ (หมากต้อง)
กระท้อน
pronunciation:
Lao: mak tong (IPA:/mà(ː)k.tɔ̂ŋ/)
Thai: krathon (IPA:/kra.tʰɔ́ːn/)

22. pomegranate
ໝາກພິລາ (หมากพิลา)
ทับทิม
pronunciation:
Lao: mak phila (IPA:/mà(ː)k.phi.láː/)
Thai: thap thim (IPA:/tʰáp.tʰīm/)

23. tomato
ໝາກເລັ່ນ (หมากเล่น)
มะเขือเทศ
pronunciation:
Lao: mak len (IPA:/mà(ː)k.lēn/)
Thai: ma khuea thet (IPA:/má.kʰɯ̌a.tʰêːt/)


2 comments:

osma raheem. said...

Hello Everybody,
My name is Ahmad Asnul Brunei, I contacted Mr Osman Loan Firm for a business loan amount of $250,000, Then i was told about the step of approving my requested loan amount, after taking the risk again because i was so much desperate of setting up a business to my greatest surprise, the loan amount was credited to my bank account within 24 banking hours without any stress of getting my loan. I was surprise because i was first fall a victim of scam! If you are interested of securing any loan amount & you are located in any country, I'll advise you can contact Mr Osman Loan Firm via email osmanloanserves@gmail.com

LOAN APPLICATION INFORMATION FORM
First name......
Middle name.....
2) Gender:.........
3) Loan Amount Needed:.........
4) Loan Duration:.........
5) Country:.........
6) Home Address:.........
7) Mobile Number:.........
8) Email address..........
9) Monthly Income:.....................
10) Occupation:...........................
11)Which site did you here about us.....................
Thanks and Best Regards.
Derek Email osmanloanserves@gmail.com

Home said...

The Best Short-Term and Long Term Loan Lenders to Work With in 2019 contact US : Atlasloanfirm@outlook.com/ w.s +1(443) 345-9339

ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຍືມໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະສັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໃນປີ 2019 ຕິດຕໍ່ສະຫະລັດ: Atlasloanfirm @ outlook . com/ ws +1 (443) 345-9339

phu hai ku nyum lainyasan lae lainyasan thi dithisud pheu heduaiakhuamkabnaipi 2019 tidto sahalad Atlasloanfirmoutlook . com ws 1 443 3459339