Friday, August 19, 2011

Northern Thai Tale: The Stupid Friend and the Smart Friendนิยายเรื่องเสี่ยวง่าวเสี่ยวหล้วก
     มีวันนึ่งสองเสี่ยวพากันไพจกสาวในบ้าน ซ้ำบ้านสาวเพิ่นเอาไม้ลิดไม้มาแปลงขอนป้องร่องหล่อ เสี่ยวหล้วกก็หื้อเสี่ยวง่าวนั่งอยู่ไม้ขอนป้องหล่อถ้าจนขอนป้องหล่อเปลี่ยนเพทเปนลวงแล้วพาไพ เถิงเวลาลวงจะออกไพหากินหน่อเงินหน่อฅำที่ตาวันออกมาส่องโลกใหม่พู้น เสี่ยวง่าวก็ได้ขี่หลังไม้ลิดไม้เปนลวงนั้นไพ จะลงก็บ่ได้ ก็เลยได้ขี่หลังลวงนั้นไพจนรอดที่หน่อเงินหน่อฅำออกที่ตาวันออกใหม่ที่เขาสัตตภัณพู้น ไอ้ง่าวก็เลยขี่หลังลวงอยู่หักเอาหน่อเงินหน่อฅำที่ลวงกิน ส่วนลวงนั้นบ่ใช่มีตัวเดียว มีเถิงหมื่นตัวแสนตัว พอเถิงเวลาใกล้แจ้งลวงก็พาไอ้ง่าวพิก มาลงที่เก่าที่บ้านสาวหั้น พอเถิงรุ้งแจ้งแล้วเสี่ยวหล้วกก็ไพบ้านก็ไพด่าเสี่ยวง่าวว่า
     "หน้าหมา ราหื้อเปนเพื่อนหนีละรา"
     "โธ่ราบ่ได้ลักหนีจ้าเสี่ยว ข้านั่งอยู่ขอนป้องหล่อสาวถ้า คั้นพอเหง้าหลอกไม้ขอนป้องหล่อพาข้าไพกินหน่อเงินหน่อฅำที่ตาวันออกใหม่พู้น ข้าก็นั่งขี่หลังไม้ขอนป้องหล่อหักเอาหน่อเงินหน่อฅำใส่ถงเสื้อมาเตมสองถงเสื้อ บ่เชื่อก็ผ่อเทอะกองอยู่ที่นอนหั้น"
     เสี่ยวหล้วกก็ไพผ่อก็มีแท้ดั่งมันว่า เสี่ยวหล้วกก็เลยบอกกับเสี่ยวง่าวว่า
     "วันพรูกเราไพจกสาวแถมน่อ ราจักหื้อฅิงจกสาวเล่าราจักถินั่งเหง้าหลอกหลังขอนป้องหล่อ ราจักเอาถงไพทวย เยียะเชื้อฅิงมันได้หน้อย ราจักเอาถงไพหาบนึ่ง"
     ฅ่ำมาก็พากันไพ เสี่ยวหล้วกก็ส่งเสี่ยวง่าวจกสาวหั้นแล้วถิไพนั่งเหง้าหลอกอยู่ขอนป้องหล่อเหมือนเสี่ยวง่าว เถิงเวลาขอนป้องหล่อเปนลวงออกหากินเสี่ยวหล้วกก็ขี่หลังลวงไพเถิงที่หน่อเงินหน่อฅำออก ลวงก็กินหน่อเงินหน่อฅำ ไอ้เสี่ยวหล้วกก็หันเอาหน่อเงินหน่อฅำใส่ถงเมื่อใดก็บ่เตมสักเทื่อ ก็เลยโตนลงจากหลังลวงเสียหักเอาเตมสองถงแล้วผ่อหาลวงตัวที่ขี่ไพก็บ่รู้จักแล้ว ลวงเปนหมื่นเปนแสนตัว เจ้าก็เลยหลงอยู่หั้น แจ้งมาตาวันออกมาใหม่ตายเสีย บ่ได้มาบ้านซ้ำ
The Smart Friend and the Stupid Friend
Adapted by Alif Silpachai
Once upon a time in a faraway kingdom, there lived two guys who were best friends. One was smart but the other one was stupid. One day when it was hot and stinky, the two friends decided to go hit on girls in a nearby village. At the village, there was a big log lying just outside of one of the girls’ houses. Then the smart friend goes:
“Hey dude, why don’t you wait here while I go find me some ladies? Here just sit on the log.”
“Ehh why?”
“Thanks dude.  I’ll see you soon then” The smart friend said, ignoring his friend’s confused face.
And then the smart friend went inside the house, leaving the stupid friend outside.
While the stupid friend was sitting on the log, waiting for his friend to come out, the log suddenly transformed itself into a big beautiful red dragon which flew him away to a faraway land where gold and silver grew on trees. It turned out that it was the dragon’s dinner time. As it was eating the gold and silver leaves, the stupid friend who was sitting on the dragon’s back, grabbed the gold and silver and put them in his pockets. As he looked around, he found that there were thousands of beautiful red dragons. When dawn came, the dragon flew back to the village and changed itself back into a log. On the next day, when morning came, the smart friend was so red because he was pissed off; so, he went to the village to have a word with the stupid friend.
“You stupid asshole! I told you to wait for me, but you left me all by myself.”
“No dude, I didn’t leave you. As I was sitting on the log, waiting for you, it flew me to a faraway land! Then I rode on its back and got lots of gold and silver. If you don’t believe me, go check out what’s on my bed then.”
The smart friend went to see the big piles of gold and silver on the stupid friend’s bed. What his friend had said was true; so, he said, “tomorrow we go hit on the ladies again, okay? This time, I’ll let you go inside the girl’s house, while I wait for you on the log. And you know what, dude? I’ll take a big plastic bag with me. What you did was lame and stupid. I will for sure get more gold and silver than you did.”
And in the evening, the two friends went to the village. After the smart friend had dropped his friend off at the girl’s house, he went straight to the big log and sat down on it, waiting for the log to take him to the faraway land. And eventually the log transformed itself into a big beautiful red dragon which took him to the faraway land. There, as the dragon was eating the gold and silver leaves, the smart friend with his giant bag, became red again because it was really difficult for him to stuff his bag with the goodies on the dragon’s back. So he decided to get off the dragon’s back to go to different gold and silver trees. After a while, he filled his giant bag completely with gold and silver.
“Hahaha I’m so smart,” he said, dragging the giant bag behind himself. “Now, I just have to get back to the village. Hmm where the hell is that stupid dragon?”
The smart friend couldn’t find the same dragon that took him there because there were thousands and thousands of big red dragons. The poor guy now was lost and couldn’t find his way back home. And eventually, he died of starvation a few days later.


Thai edition, by Alif Silpachai


นิยายเรื่องเพื่อนโง่เพื่อนหัวไว

เขาเจ้า = พวกเขา(สุภาพ)
รา = เราทั้งสอง
ขา = เขาทั้งสอง
เพื่อน = เขา

     มีวันนึง เพื่อนสองคนพากันไปจีบสาวในหมู่บ้าน ในหมู่บ้านสาวนั้น เขาเจ้าได้เอาเพกามาทำเป็นที่รองน้ำฝน เพื่อนหัวไวก็ให้เพื่อนโง่นั่งที่ที่รองน้ำฝน โดยให้คอยจนที่รองน้ำฝนกลายเป็นมังกรซึ่งพาเพื่อนโง่ไป พอถึงเวลามังกรจะออกไปหากินหน่อเงินหน่อทองที่ตาวันออกมาส่องแหล่งหล้าใหม่นู่น เพื่อนโง่ก็ได้ขี่หลังเพกาที่กลายเป็นมังกรนั่นไป  จะลงก็มิได้ ก็เลยได้ขี่หลังมังกรตัวนั้นไปจนถึงที่หน่อเงินหน่อทองออกที่ตาวันออกใหม่ที่เขาสัตตภัณนู่น ไอ้โง่ผู้ขี่หลังมังกรอยู่ก็หักเอาหน่อเงินหน่อทองที่มังกรกิน ส่วนมังกรนั้นมิใช่มีตัวเดียว แต่มีถึงหมื่นตัวแสนตัว พอถึงเวลาใกล้แจ้ง มังกรก็พาไอ้โง่กลับมาลงที่เก่าที่หมู่บ้านสาวนั่น พอถึงรุ่งแจ้งแล้ว เพื่อนหัวไวก็ไปหมู่บ้านไปด่าเพื่อนโง่ว่า
     "ไอ้หน้าหมา เราให้สูอยู่เป็นเพื่อนเรา แต่สูกลับหนีละเรา"
     "
โธ่ เรามิได้แอบหนีสูดอกจ้าเพื่อน ข้านั่งอยู่ที่ที่รองน้ำฝนของสาว นั่งคอยเจ้าอยู่ แต่แล้วที่รองน้ำฝนก็พาข้าไปกินหน่อเงินหน่อทองที่ตาวันออกใหม่นู่น ข้าก็นั่งขี่หลังที่รองน้ำฝน โดยหักเอาหน่อเงินหน่อทองใส่กระเป๋าเสื้อมาเต็มสองกระเป๋าเลย มิเชื่อก็ดูเถอะ กองอยู่ที่นอนนั่น"
     
เพื่อนหัวไวก็ไปดู ก็มีจริงดั่งมันว่า เพื่อนหัวไวก็เลยบอกกับเพื่อนโง่ว่า
     "
พรุ่งนี้ราไปจีบสาวกันอีกนะ เราจักให้สูจีบสาว แล้วเราจักนั่งอยู่ที่ที่รองน้ำฝน เราจักเอาถุงไปด้วย ทำอย่างสูมันได้น้อย เราจักเอาถุงไปหาบนึง"
     
ฅ่ำมา ขาก็พากันไป เพื่อนหัวไวก็ส่งเพื่อนโง่ลงจีบสาว แล้วก็ไปนั่งที่ที่รองน้ำฝนเหมือนเพื่อนโง่ ถึงเวลาที่รองน้ำฝนเป็นมังกรออกหากิน เพื่อนหัวไวก็ขี่หลังมังกรไปถึงที่หน่อเงินหน่อทองออก มังกรก็กินหน่อเงินหน่อทอง ไอ้เพื่อนหัวไวก็หันเอาหน่อเงินหน่อทองใส่ถุงเท่าใดก็มิเต็มสักที ก็เลยกระโดดลงจากหลังมังกรแล้วหักเอาจนเต็มสองถุงแล้วมองหามังกรตัวที่ขี่ไป แต่ก็มิรู้ว่าตัวใดแล้ว มีมังกรตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนตัว เพื่อนก็เลยหลงอยู่นั่น พอแจ้งมา ตาวันออกมาใหม่ เพื่อนก็ตายเสีย มิได้มาหมู่บ้านอีกเลย

Shan Verbs - Aspects

kǐn = to eat 


kǐn = present indefinite (cf. Thai กิน)


kǐn jùu = present definite (cf. Thai กินอยู่)


kǐn jâw = past indefinite (cf. Thai กินแล้ว)


kǐn jâw jâwpast definite (cf. Thai กินเสร็จแล้ว)
laj kǐn  = past definite (cf. Thai ได้กิน)
laj kǐn jâw = past definite (cf. Thai ได้กินแล้ว)


těe kǐn =future indefinite (cf. Thai จะกิน)


těe kǐjâw = future definite (cf. Thai จะกินแล้ว)


kǐn laj = "can eat" (c.f. Thai กินได้)


těe laj kǐn = "must eat" (cf. Thai ต้องกิน)


* "j" is pronounced like English y

Thursday, August 4, 2011

Basic Old Thai Pronouns - At Least 800 Years Old

The pronunciation is NOT written in IPA
The pronunciation is based on modern Standard Thai rules of phonology.


Informal Pronouns 
Singular
กู /kuu/ - I/me
มึง /mwng/, w = unrounded /u/ - thou/thee "you singular"
มัน /man/ - he/she/it/him/her/it

Dual = "two people"
เผือ /phwa/ , rising tonew = unrounded /u/ - exclusive both of us (not including you)
รา /raa/ - inclusive both of us (including you)
เขือ /khwa/  , rising tonew = unrounded /u/ - both of you
ขา /khaa/ , rising tone - both of them

Plural
ตู /tuu/ - exclusive we/us(not including you)
เรา /raw/ - inclusive we/us(including you)
สู /suu/ , rising tone - ye/you (you all, y'all)
เขา /khaw/ rising tone - they/them


Formal Pronouns 
Singular
ข้า /khaa/, fallinging tone,- I/me   (from "slave")
เจ้า /caw/, fallinging tone,- you     (from "master")
เพื่อน /phwan/ fallinging tonew = unrounded /u/  - he/she/him/her  (from "friend")

Or you can use an informal plural pronoun to refer to one person
ตู /tuu/ - I/me
เรา /raw/ - I/me
สู /suu/ rising tone - you singular
เขา /khaw/ rising tone - he/she/him/her

Plural
ตูข้า /tuu-khaa/ - mid tone-falling tone - exclusive we/us(not including you)
เราข้า /raw-khaa/ -mid tone-falling  tone - inclusive we/us(including you)
สูเจ้า /suu-caw/ , rising tone-falling tone - ye/you (you all, y'all)
เขาเจ้า /khaw-caw/ rising tone-falling tone - they/them

For more info, watch this video: