Sunday, May 1, 2011

Read Aesop's Fables in Lao

2 comments:

nix said...

ໂອ້ ພາສາໄທ ດ້ວຍອັກສອນລາວ -__-!

khamseng said...

ອາດຍາເອີຍ, ພາສາໄທບ້ານແມ່ເຈົ້າແມ່ນແນວນີ້ຫວາ? ອັນນີ້ແມ່ນພາສາລາວທີ່ສະກົດຕາມເຄົ້າພາສາບາລີ ແລະສັນສກິດເດີ!