Sunday, October 10, 2010

เรียนคำไทใหญ่ สำหรับคนไทย - บทที่ ๔ นี้ นั้น ทุก

บทที่ ๔ นี้ นั้น ทุก
นี้ = ไน้ เช่น เฮินไน้ "เรือนนี้"
นั้น = นั้น
ทุก = กู้ เช้น กู้เฮิน "ทุกเรือน"
ก็ได้ = อ่ำว่า เช่น ใผอ่ำว่า "ใครก็ได้"
แต่ละ = เย่ เช่น เย่ก้อ "แต่ละคน"
อื่น = ต่าง เช่น ต่างเมิง "เมืองอื่น"

No comments: