Sunday, October 10, 2010

เรียนคำไทใหญ่ สำหรับคนไทย - บทที่ ๓ การเปรียบเทียบ

บทที่ ๓ การเปรียบเทียบ
กว่า = เส เช่น เฮินไน้หลีเสเฮินนั้น "เรือนนี้ดีกว่าเรือนนั้น"
ที่สุด = เสเปิ้น เช่น เฮินไน้หลีเสเปิ้น "เรือนนี้ดีที่สุด"

No comments: