Wednesday, September 29, 2010

Thai poem: tuacai ตัวใจ


Mawng nâatàang láeo khâa hèín tônmáai yài
Yùu khâangnai mii tuajai wîng lên yùu
Khâa dœn pai yàak cà càb phûakman duu
Tàe láeo nguu kâw àwk maa kàd man taai

"Looked through the window I see a big tree
Inside there're beings running and playing
I approach wanting to pet them
But then a snake appears and kill them all."

มองหน้าต่างแล้วข้าเห็นต้นไม้ใหญ่
อยู่ข้างในมีตัวใจวิ่งเล่นอยู่
ข้าเดินไปอยากจะจับพวกมันดู
แต่แล้วงูก็ออกมากัดมันตาย

No comments: