Saturday, May 23, 2009

Thai Visual Dictionary - Basic Anatomy


รูม่านตา(ruu-mâan-taa)-pupils
หนังตา(nǎng-taa)-eyelids
ตา(taa)-eyes
หู(hŭŭ)-ears
รูจมูก(ruu-ja-mùuk)-nostrils
ผม(phŏm)-hair
แก้ม(gâem)-cheeks
หัว(hŭa)-head
หน้าผาก(nââ-phààk)-forehead
คิ้ว(kíw)-eyebrows
ขนตา(kŏn-taa)-eyelashes
จมูก(ja-mùuk)-nose
ปาก(pààk)-mouth
ฟัน(fan)-teeth
ริมฝีปาก(rim-fĭ-pààk)-lips
คอ(kaw)-neck
คาง(kaang)-chin

No comments: